O nas

V projektu sodelujemo partnerji s področja športnih znanosti, inženirstva in računalništva. UP FVZ in UP FŠ sta glavna koordinatorja vsebine projekta in organizatorja meritev. IJS razvija in nadgrajuje nove metode za vrednotenje asimetrij in predstavlja pomembno podporo na področju poglobljenega dela na projektu. S2P nudi podporo pri programski opremi in skrbi za sprotno obdelavo vseh zajetih podatkov. Vsi partnerji projekta razpolagajo s sodobno merilno opremo, s sinergijo vseh pa zagotavljamo visoko kakovostno in celostno vrednotenje telesnih asimetrij. Ekipa raziskovalcev, ki sodelujejo na projektu je visoko usposobljena za izvajanje meritev na področju telesne zmogljivosti in asimetrij, večina raziskovalcev ima večletne izkušnje na tem področju.

Kdo smo?

prof. dr. Nejc Šarabon, prof. šp. vzg., dipl. fiziot. (vodja projekta)

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

01.07.2019 –

Dr. Nejc Šarabon je redni profesor in dekan Fakultete za vede o zdravju, Univerza na Primorskem. Končal je dva dodiplomska študija (je diplomirani fizioterapevt in profesor športne vzgoje), doktoriral je iz kineziologije. Pri svojih raziskavah se osredotoča predvsem na gibalne sposobnosti in živčno-mišično upravljanje gibanja v povezavi s športno zmogljivostjo in zdravjem. Sodeluje s številnimi podjetji in si prizadeva za spodbujanje znanstvenega napredka družbe (avtor več kot desetih patentov). Dr. Šarabonu so posebej pomembna vsestranska povezovanja – teorije in prakse, raziskav in razvoja, preventivnega delovanja in usposabljanja, akademikov in podjetij, ki prinašajo dejanske učinke na zdravje celotne družbe.

Projektna bibliografija

Exercise interventions to prevent hamstring injuries in athletes: a systematic review and meta-analysis (VATOVEC, Rok, KOZNIC, Žiga, ŠARABON, Nejc, European Journal of sport science, 2019).

Tipologija: Pregledni znanstveni članek

Link: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17461391.2019.1689300?journalCode=tejs20

Namen preglednega članka je bil oceniti učinkovitosti različnih vadbenih intervencij za prevencijo poškodb zadnje lože pri športnikih. V sistematičnem pregledu je bilo vključenih 17 študij. Zaključki študije kažejo, da je poškodbe zadnje lože mogoče značilno zmanjšati, medtem ko tedenska frekvenca in stopnjevanje obremenitve niso najpomembnejše spremenljivke, ki vplivajo na uspešnost programa.

 

Phychological Aspect of Rehabilitation and Return to Sport Following Lower Limb Injuries (MARUŠIČ, Jan, DOLENC, Petra, ŠARABON, Nejc, Montenegrin Journal of Sport Science and Medicine, 2019)

Tipologija: Pregledni znanstveni članek

Link: http://mjssm.me/?sekcija=article&artid=197

V preglednem članku so opisani številni psihološki dejavniki, ki jih je potrebno upoštevati v procesu rehabilitacije športnika ter vračanju na teren. Na podlagi rezultatov smo ugotovili, da je smiselno v športno prakso uvesti sistematična psihološka testiranja in v kolikor potrebno tudi psihološke intervencije, kot dodatek obstoječim rehabilitacijskim protokolom.

 

Validity and reliability of force-velocity outcome parameters in flywheel squats (SPUDIĆ, Darjan, SMAJLA, Darjan, ŠARABON, Nejc, Journal of biomechanics, 2020)

Tipologija: Izvirni znanstveni članek

Link: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0021929020302475

Študija je bila izvedena z namenom preverjanja zanesljivosti in ponovljivosti mehanskih parametrov odnosa sila-hitrost na izoinercijski napravi (počep). Ugotovitve študije bodo pripomogle k lažjem vrednotenju odnosa sila-hitrost, določanju intenzivnosti, preverjanju učinkov trenažnih adaptacij ali asimetrij med okončinami na izoinercijski napravi pri izvedbi počepa.

 

Lower body asymmetries and their role in sport injuries prevention: a multi-modal insight (ŠARABON, Nejc, 2019)
Tipologija: Vabljeno predavanje, Univerza v Beogradu, Beograd
Link: [COBISS.SI-ID 1541866948]

 

Body (a)symmetries: is there a link between local and integral movement function? (ŠARABON, Nejc, 2018)
Tipologija: Vabljeno predavanje, Congress of Biomechanics, Dubiln
Link: [COBISS.SI-ID 1540512964]

 

Complex nature of functional body asymmetries: context of testing and injury prevention (ŠARABON, Nejc, 2019)
Tipologija: Vabljeno predavanje na 11th EFSMA congress of sports medicine, Portorož
Link: [COBISS.SI-ID 1541617604]

prof. dr. Goran Marković

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

01.01.2020 –

Dr. Goran Markovič je redni profesor na Fakulteti za kineziologijo v Zagrebu ter docent na Fakulteti za vede o zdravju Izola. Na Fakulteti za kineziologijo je leta 2004 doktoriral na področju vpliva različnih trenažnih modalitet na izbrane gibalne sposobnosti in morfološke značilnosti športnikov. Skoraj dve desetletji deluje intenzivno tudi v športni in rehabilitacijski praksi, ter je so-ustanovitelj Športno-Rehabilitacijskega centra Motus Melior v Zagrebu. Njegov cilj je poglobljeno poznati zakonitosti, načela in najnovejša znanstvena spoznanja na področju športne znanosti in rehabilitacije, ter le-te nato učinkovito uporabiti v praksi.

asist. dr. Darjan Smajla, mag. kin.

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

01.10.2019 –

Dr. Darjan Smajla je asistent in raziskovalec na Fakulteti za vede od zdravju (Univerza na Primorskem) in centru odličnosti Innorenew. Diplomski, magistrski in doktorski študij kineziologije je končal na Fakulteti za šport, Univerza v Ljubljani. Njegovo glavno področje raziskovanja so motorična kontrola, telesne asimetrije v povezavi s poškodbami in starostniki.

Projektna bibliografija

Validity and reliability of force-velocity outcome parameters in flywheel squats (SPUDIĆ, Darjan, SMAJLA, Darjan, ŠARABON, Nejc, Journal of biomechanics, 2020)

Tipologija: Izvirni znanstveni članek

Link: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0021929020302475

Študija je bila izvedena z namenom preverjanja zanesljivosti in ponovljivosti mehanskih parametrov odnosa sila-hitrost na izoinercijski napravi (počep). Ugotovitve študije bodo pripomogle k lažjem vrednotenju odnosa sila-hitrost, določanju intenzivnosti, preverjanju učinkov trenažnih adaptacij ali asimetrij med okončinami na izoinercijski napravi pri izvedbi počepa.

doc. dr. Matej Voglar, dipl. fiziot., mag. kin.

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

01.07.2019 –

Doc. Dr. Matej Voglar je diplomirani fizioterapevt in magister kineziologije. Na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije je opravil še doktorat na področju kineziologije, v katerem je preučeval spremembe senzorično-motoričnih funkcij trupa pri upravljavcih dvigal ter učinkovitost preventivne gibalne aktivnosti. Pedagoško je aktiven na Fakulteti za vede o zdravju, kjer poučuje bodoče kineziologe in fizioterapevte. Raziskovalno sodeluje na področjih, ki prepletajo medicino športa, kineziologijo, fizioterapijo in ergonomijo.

prof. dr. Milan Čoh, prof. šp. vzg.

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport

01.07.2019 –

Dr. Milan Čoh je redni profesor za področje Kineziologije v monostrukturnih športih na Fakulteti za šport, Univerza v Ljubljani. Je vodja Katedre za atletiko in vodja Laboratorija za gibalni nadzor. Poleg pedagoškega dela s študenti je njegovo strokovno in znanstveno delovanje povezano s proučevanjem biomehanike v športu, z aplikacijo novih biomehanskih diagnostičnih postopkov, z načrtovanjem in kontrolo procesa treninga in z razvojem motoričnih sposobnosti športnikov.

prof. dr. Ivan Čuk, prof. šp. vzg.

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport

01.07.2019 –

Dr. Ivan Čuk redni je redni profesor na Fakulteti za šport v Ljubljani za področje športne gimnastike. Poleg pedagoškega dela s študenti je njegovo strokovno in znanstveno delovanje povezano z različnimi vidiki gimnastike, športnim izrazoslovjem, med drugim pa je tudi urednik mednarodne revije s področja gimnastike.

Projektna bibliografija

Effects of different leg loadings at take-off on landing characteristics in twisting somersaults (MARINŠEK, Miha, ČUK, Ivan, Science of gymnastic journals, 2019)

Tipologija: Izvirni znanstveni članek

Link: https://www.fsp.uni-lj.si/mma/-/20191027171538/

V študiji smo preverjali asimetričnot odriva in njegov vpliv na asimetrijo pristanka pri izvedbi salta z obrati. Sila reakcije podlage pri odrivu in pristanku je bila izmerjena s pomočjo Parotec vložkov. Povprečne vrednosti sile reakcije podlage so med odrivom večje pri vodilni nogi, medtem ko pri pristanku ni bilo statistično značilnih razlik med okončinama. V raziskavi nismo našli trdnih oprijemališč, ki bi nakazovali na to, da asimetričnost pri odrivu vpliva na pristanek pri izvedbi salta z obrati.

prof. dr. Frane Erčulj, prof. šp. vzg.

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport

01.07.2019 –

Dr. Frane Erčulj je redni profesor na Fakulteti za šport. Je predstojnik Katedre za kolektivne športe, njegovo pedagoško delovanje pa je v večji meri povezano z košarko. Deluje tudi kot urednik Revije Šport, njegova znanstvena in raziskovalna dejavnost je povezana s proučevanjem različnih vidikov košarke.

Projektna bibliografija

Epidemiologija poškodb pri košarki in asimetrije spodnjih udov kot dejavnik tveganja za nastanek poškodb (ZDOLŠEK, Anže, ERČULJ, Frane, Šport: revija za teoretična in praktična vprašanja športa, 2019)

Tipologija: Pregledni znanstveni članek

Link: https://web.a.ebscohost.com/abstract?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=03537455&AN=140820755&h=o5qxHO05eJW5aDxEXM9Cmwpn5zlcTNqHYNZyzu8z8kcuFckXOyp584PcYWyLKGd8Njb8gi6r%2fU4E4YNyNh%2ff1w%3d%3d&crl=c&resultNs=AdminWebAuth&resultLocal=ErrCrlNotAuth&crlhashurl=login.aspx%3fdirect%3dtrue%26profile%3dehost%26scope%3dsite%26authtype%3dcrawler%26jrnl%3d03537455%26AN%3d140820755

Na podlagi sistematičnega pregleda literature smo ugotovili, da so najbolj pogoste poškodbe pri košarkaših  povezane s gležnjem, kolenom in kolkom. Asimetrije spodnjih okončin v jakosti, gibljivosti ali ravnotežju, ki so večje od 10-15% predstavljajo dejavnik tveganja pa poškodbo spodnjih okončin. Najbolj pogoste metode ocenjevanja asimetrij, ki se uporabljajo pri košarkarjih so izokinetične meritve in skok z nasprotnim gibanjem.

izr. prof. dr. Aleš Filipčič, prof. šp. vzg.

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport

01.07.2019 –

Dr. Aleš Filipčič je izredni profesor na Fakulteti za šport Univerze v Ljubljani. Doktoriral je na temo ekspertnih sistemov v tenisu. Raziskovalno deluje na treh področjih: 1) analiza temeljnih gibalnih in specifičnih sposobnosti ter vpliv na tekmovalno uspešnost športnikov, 2) analiza igralne učinkovitosti športnikov in 3) vpliv specifičnih trenažnih obremenitev na skeletno – mišični sistem športnikov. Je avtor in soavtor številnih znanstvenih, strokovnih člankov in učbenikov ter dveh znanstvenih monografij. Na strokovno-pedagoškem področju od leta 1990 deluje kot vodja usposabljanj teniških trenerjev, od leta 2003 pa je nosilec teniških predmetov na Fakulteti za šport. Od leta 2004 sodeluje kot mednarodni tutor pri programih usposabljanja mednarodne teniške federacije (ITF). Bil je prvi slovenski kapetan ekipe za Davisov pokal. Še vedno je aktiven kot teniški trener.

doc. dr. Vedran Hadžić, dr. med. IOC dip. sp. phy.

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport

01.07.2019 –

Dr. Vedran Hadžić je diplomiral je na Medicinski fakulteti v Ljubljani in na isti fakulteti doktoriral s temo dejavnikov tveganja za športne poškodbe pri odbojki. Od leta 2004 je zaposlen na Fakulteti za šport na Katedri za medicinske vede v športu, katere je od l. 2015 predstojnik. Opravil je tudi podiplomsko izobraževanje za športnega zdravnika Mednarodnega olimpijskega komiteja.

 Primarno področje dela je povezano z izokinetičnim testiranjem mišične moči in jakosti, ki ga uspešno povezuje s študijem športnih poškodb. Je član uredništva mednarodne revije Isokinetic and Exercise Science. V zadnjem obdobju si prizadeva za promocijo vadbe med specifičnimi populacijami, kot so otroci in nosečnice (je soustvarjalec slovenskih smernic za telesno aktivnost otrok in mladostnikov ter nosečnic). Prav tako poučuje in preučuje problem vadbe pri kroničnih boleznih in po poškodbah gibal. Je avtor ali soavtor številnih dobro citiranih znanstvenih in strokovnih člankov.

prof. dr. Matej Supej, univ. dipl. fiz.

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport

01.07.2019 –

Dr. Matej Supej univ. dipl. fiz., mag. ing. str. je redni profesor znanosti o športu–kineziologija in vodja Laboratorija za biomehaniko na Fakulteti za šport Univerze v Ljubljani ter gostujoči profesor na Oddelku za zdravstvene vede na Srednji Švedski Univerzi. Za njegovo raziskovanje je nagrajen z dvema nacionalnima priznanjema znanstvene odličnosti, mednarodno nagrado za inovacije. Je avtor več kot 85 znanstvenih prispevkov, ter vabljen predavatelj na področju biomehanike športa.

doc. dr. Janez Vodičar, prof. šp. vzg.

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport

01.07.2019 –

Dr. Janez Vodičar je predstojnik Inštituta za šport  na Fakulteti za šport, vodja Centra za vseživljensko učenje in športnega centra. Operativno tudi vodi Športno-diagnostični center, kjer se izvajajo meritve in svetovanja vrhunskih športnikov. Doktoriral je na Fakulteti za šport na področju kineziologije in preučeval manifestne in latentne strukture izbranih morfoloških dejavnikov ter kinematičnih značilnosti tehnike smučarskega skoka. Raziskovalno sodeluje na številnih področjih športne znanosti in zmogljivosti športnikov. Sodeluje z Nacionalnimi panožnimi zvezami v Sloveniji in v tujini ter spodbuja povezovanje znanstvenega in strokovnega dela v športu.

prof. dr. Milan Žvan, prof. šp. vzg.

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport

01.07.2019 –

Znanstveno raziskovalno delo  dr. Milana Žvana je povezano z  ugotavljanjem  kriterijev  talentiranosti  mladih za različne športne panoge,  z raziskovanjem razvoja osnovne in specialne motorike, testov za ugotavljanje  teh sposobnosti in razvojem novih  tehnologij v  procesu treniranja športnikov. Močno je vpeto  tudi v alpsko smučanje ter odkrivanjem vplivov in povezanosti različnih dejavnikov z uspešnostjo v smučanju in zadnje še ugotavljanje vpliva različnih oblik (stranskih lokov) smuči na načine smučanja in prilagajanje na zmanjšanje tveganja za poškodbe

doc. dr. Jan Babić, univ. dipl. inž. el.

Inštitut Jožef Stefan

01.07.2019 –

Dr. Jan Babić je tako diplomsko delo (2008) kot doktorsko disertacijo (2013) posvetil področju vodenja robotov. Zdaj je vodja laboratorija za odseku za avtomatiko, biokibernetiko in robotiko na Inštititu Jožefa Stefana v Ljubljani. V letih 2006 in 2007 je kot raziskovalec obiskal center računalniške nevroznanosti na Japonskem, v letu 2014 pa je bil gostujoči profesor na Inštitutu za Inteligenčne sisteme in Robotiko na Univerzi Pierra in Marie Curie v Franciji. Njegove trenutne raziskovalne aktivnosti zajemajo preučevanje robustnosti in prilagodljivosti človekovega gibanja ob uporabi robotskih sistemov, ter snovanje robotskih sistemov za aplikacijo v industriji in rehabilitaciji.

Tjaša Kunavar

Inštitut Jožef Stefan

01.01.2020 –

Tjaša Kunavar je doktorska študentka in deluje v okviru Odseka za avtomatiko, biokibernetiko in
robotiko na Institutu Jožefa Stefana. Diplomo je pridobila na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in
informacijske tehnologije, na programu Biopsihologije, magistrirala pa je na Univerzi v Birminghamu
na področju nevroznanosti in kognitivne robotike.

doc. dr. Tadej Petrič, univ. dipl. inž. el.

Inštitut Jožef Stefan

01.07.2019 – 31.12.2019

Tadej Petrič je diplomiral leta 2008 na Fakulteti za Elektrotehniko, Računalništvo in Informatiko na Univerzi v Mariboru. V njegovi diplomi je bilo zajeto modeliranje in vodenje podaktuiranih dinamičnih sistemov. Za njegovo diplomsko delo je leta 2008 prejel nagrado prof. dr. Vratislav Bedjaniča. Raziskave za svoj doktorat je opravljal na Odseku za avtomatiko, biokibernetiko in robotiko na Inštitutu Jožef Štefan, kjer je zaposlen že od diplome. Doktoriral je leta 2013 na Fakulteti za Elektrotehniko na Univerzi v Ljubljani. Del svojega doktorata je opravil tudi pri skupini Department of Robotic Systems for Dynamic Control of Legged Humanoid Robots na German Aerospace Center (DLR) v Nemčiji. Njegovo raziskovalno področje zajema preučevanje gibanja robotov na človeku podoben način ter predvsem vodenje dinamičnih sistemov.

dr. Andrej Panjan, univ. dipl. ing. rač. in inf.

S2P, znanost v prakso, d.o.o.

01.07.2019 –

Dr. Andrej Panjan pri svojem delu povezuje računalništvo in informatiko s športno znanostjo. Po diplomskem delu, v katerem je preučil napovedovanje uspešnosti teniških igralcev z metodami strojnega učenja, je na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije pridobil tudi doktorat na področju računalništva in informatike, pri čemer se je poglobil v metode za avtomatsko obdelavo elektromiografskih signalov mišic človeškega trupa. Njegovo delo zajema predvsem razvoj računalniških programov za različne naprave, ki se uporabljajo na področju športne diagnostike in meritev.