O projektu

Projekt: Telesne asimetrije kot dejavnik tveganja za nastanek mišično-skeletnih poškodb: proučevanje mehanizmov nastanka in razvoj korektivnih ukrepov za njihovo odpravljanje s ciljem primarne in terciarne preventive (TELASI-PREVENT) sofinanciran s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost republike Slovenije (L5-1845). Sodelujoče institucije na projektu so:

  • Univerza na primorskem, Fakulteta za vede o zdravju, Izola, Slovenija (vodilni partner)
  • Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport, Ljubljana, Slovenija
  • Inštitut Jožef Stefan, Ljubljana, Slovenija
  • S2P, Science to practice, Ljubljana Slovenija

V projektu se ukvarjamo s telesnimi (a)simetrijami v različnih športnih panogah, ki so kljub naraščajočemu znanju na področju preventive in kurative še vedno med pogostimi razlogi za nastanek poškodb. Med najpogostejšimi poškodbami športnikov in tudi splošne populacije so bolečina v spodnjem delu hrbta, poškodba sprednje križne vezi in sprednja kolenska bolečina. Poškodbe v športu zaznamujejo tako posameznika, čigar aktivnost v športu se lahko prekine za pomembno dolgo obdobje, kot tudi klube, zveze in širšo družbo, saj zdravljenje poškodb zahteva visoke stroške. Prijavitelji projekta želimo prispevati prepotrebno znanje o povezavi (a)simetrij in športnih poškodb ter nadalje preučiti različne možnosti za odpravljanje asimetrij in zdravljenje pogostih poškodb.

Nepravilnosti v strukturi in funkciji mišično-skeletnega sistema so bile v preteklosti že predmet raziskav kot potencialen izvor ali posledica športnih poškodb. Tozadevno je bilo v smislu gibalne zmogljivosti največ raziskovanja opravljenega na področju jakosti in moči, pri čemer so dosedanje študije preučevale tako lokalne (izolirane) asimetrije, kot tudi globalne asimetrije, ki se kažejo predvsem med izvedbo kompleksnejših gibalnih nalog. Lokalne asimetrije lahko na grobo razmejimo v asimetrije med mišicami leve in desne okončine oziroma strani telesa (lateralne asimetrije), ter asimetrije med nasprotnimi mišičnimi skupinami iste strani telesa (agonisti in antagonisti iste okončine). O globalnih asimetrijah govorimo ob prisotnosti neravnovesja v zmogljivosti večjega dela telesa oz. celotne kinetične verige. Lokalno in globalno zmogljivost pogojuje stopnja razvitosti temeljnih gibalnih sposobnosti – jakosti in moči, stabilnosti in ravnotežja ter gibljivosti ali mobilnosti, ki so v določeni meri tudi soodvisne. Tako lokalne kot globalne asimetrije v gibalnih sposobnosti pogosto vodijo v nepravilno gibalno funkcijo telesa, ki se kaže v neučinkovitem, nepravilnem in predvsem nevarnem gibanju – t.j. dejavnik tveganja za nastanek akutnih in kroničnih poškodb (Slika 1).

Med preteklimi raziskavami je mogoče najti nekatere informacije o povezavah med zmogljivostjo športnikov ter asimetrijami v temeljnih gibalnih sposobnostih. Slednje se redkeje omenja kot dejavnik tveganja za nastanek poškodb. Iz literature lahko sicer izluščimo nekaj lokalnih in globalnih dejavnikov tveganja (glej sliko) tako za akutne kot za kronične poškodbe, vendar je neodgovorjenega na tem področju še veliko, saj se velika večina dosedanjih študij osredotoča zgolj na eno športno panogo ali eno gibalno sposobnost ali ozek telesni segment, čeprav je mogoče predvidevati obstoj kompleksnega medsebojnega vplivanja različnih elementov/ravni človekovega gibanja. Dosedanje študije ne dajejo odgovora glede vzročno-posledičnih povezav med asimetrijami in pojavnostjo poškodb. Končni cilj našega preučevanja asimetrij in njihove povezave s poškodbami je vzpostaviti ukrepe za zniževanje tveganja za nastanek poškodb.

Med projektom in po njegovem izteku bomo z različnimi vprašalniki retrospektivno in prospektivno beležili prisotnost poškodb, kar nam bo odkrilo povezanosti različnih asimetrij in tveganjem za poškodbo. Vključujemo športnike iz različnih disciplin – nogometa, košarke, odbojke, borilnih veščin, teka in drugih. Drugi del projekta predstavljajo intervencijske študije, s katerimi bomo preverili učinke različnih gibalno-terapevtskih pristopov za odpravljanje asimetrij. Na ta način bomo preučili tako povezanost asimetrij in poškodb, kot tudi načine za odpravo. Podrobneje je načrt dela predstavljen na diagramu delovnih sklopov.

Ugotovitev novih dejavnikov tveganja za pojav asimetrij (npr. pravila športnih panog, koledar tekmovanj) lahko nakaže na potrebo po spremembah v športni praksi (npr. prilagoditev nekaterih vadbenih metod). V kolikor se pojavijo dejavniki, ki na pojavnost asimetrij vplivajo posebej izrazito, bodo predstavljali pobudo za spremembe ali vsaj začetek razmisleka o njihovi uvedbi in nadaljnje raziskave v tej smeri, tako na nacionalni ravni (sprememba filozofije v trenažnih pristopih), v najbolj optimističnem primeru pa celo na širši ravni (sprememba pravil športnih panog). Boljše spopadanje z dejavniki tveganja za nastanek športnih poškodb, ki bo mogoče zaradi novega znanja, ki bo na voljo zdravstvenim strokovnjakom v športnih timih, bo zmanjšalo pojavnost in resnost poškodb. S tem bo športnikom omogočeno kakovostnejše treniranje brez prekinitev, klube, zveze in državno blagajno pa bo razbremenilo denarnih stroškov oskrbe poškodb.