Objave – oktober 2020       

Asimetrije v jakosti, moči in hitrosti pri nogometaših, košarkarjih in tenisačih

Avtorji Nejc Šarabon, Darjan Smajla, Nicola A. Maffiuletti in Chris Bishop so v objavljenem članku: “Strength, Jumping and Change of Direction Speed Asymmetries in Soccer, Basketball and Tennis Players” primerjali pojav asimetrij v jakosti, moči in hitrosti na velikem vzorcu nogometašev, košarkašev in tenisačev. Absolutne vrednosti izbranih testov so pokazale odlično ponovljivost ter statistično značilne razlike med skupinami v največjem navoru iztegovalk kolena, hitrosti prirastka sile iztegovalk ter upogibalk kolena in testih sprememb smeri. Spremenljivke moči in impulza sile med skokom z nasprotnim gibanjem so se pokazale za bolj občutljive pri odkrivanje asimetrij v primerjavi z višino skoka.  Med spremenljivkami moči se je izkazalo, da imajo nogometaši statistično značilno večje asimetrije v jakosti upogibalk kolena v primerjavi z košarkarji in tenisači. Ti rezultati nakazujejo potrebe po okrepitvi preventivnih programov za preprečevanje poškodb zadnje lože pri nogometaših, saj gre za eno od najbolj pogostih poškodb. Trenerji in kineziologi se morajo zavedati, da različne značilnosti športne panoge povzročajo specifične adaptacije, oz. telesne asimetrije, ki zahtevajo prilagoditve v trenažnem procesu.

Link: https://www.mdpi.com/2073-8994/12/10/1664

Povezava med zmogljivostjo iztegovalk komolca in upogibalka zapestja ter uspešnostjo izvedbe meta pri košarkarjih

V članku z naslovom »Elbow extensors and volar flexors strenght capacity and its relation to shooting performance in basketball players – a pilot study« so avtorji Darjan Smajla, Žiga Kozinc in Nejc Šarabon preverjali povezavo med največjo jakostjo, hitrostjo prirastka sile in smernim koeficientom regresijske premice (interpolirane na raztrosni diagram odnosa med vrhovi sil in hitrostmi prirastka sil zaporednih zavestnih sunkov) iztegovalk komolca in upogibalk zapestja z uspešnostjo meta na koš. Povezave so preverjali pri dveh skupinah košarkarjev (mladinci in člani), ki so se razlikovali v trenažnem statusu. Ugotovili so boljšo natančnost strela na kratki razdalji pri članskih igralcih. Pomembne povezave med največjo jakostjo in smernim koeficientom regresijske premice so se pokazale samo pri mladincih. Največja jakost iztegovalk komolca je pozitivno povezana z uspešnostjo meta na dolgi razdalji (mladinci). Zdi se, da ima mišična jakost iztegovalk komolca pomembno vlogo za uspešno izvedbo meta z dolge razdalje pri mlajših igralcih.

Link:  https://www.mdpi.com/2076-3417/10/22/8206

Ali lahko odnos sila-hitrost pri skokih ocenimo brez uporabe dodatnih bremen?

Avtorji prof. dr. Nejc Šarabon, asist. Žiga Kozinc in prof. dr. Goran Markovič so objavili članek v reviji Scientific Reports, v katerem so preučevali veljavnost nove metode za vrednotenje profila sila-hitrost-moč pri vertikalnih skokih. Metoda temelji na uporabi izometričnega naprezanja in skoka brez dodatnega bremena, kar predstavlja veliko poenostavitev protokola za vrednotenje profila sila-hitrost-moč, ter je boljša tudi z vidika varnosti. V študiji so ugotovili, da nova metoda še ni dovolj dodelana, da bi lahko bila uporabljena v praski. To pomeni, da je zaenkrat za zanesljivo meritev profila sila-hitrost-moč potrebno uporabiti vsaj eno dodatno breme in z njim izvesti skoke. Način vrednotenja s to metodo je bil v članku še bolj zanesljiv kot v predhodnih študijah, najbrž zato, ker največje breme pri skoku prilagodili sposobnosti vsakega preiskovanca posebej.

Link: https://www.nature.com/articles/s41598-020-76262-4